ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom cloud meeting)
โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการบูรณาการการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาต้นแบบนโยบายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. และเสวนา เรื่อง “ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการดำเนินงานของส่วนราชการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงาน” โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤกเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2