เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมกับคณะอนุกรรมการฯ นายภีศเดช วรกุล อัยการจังหวัด นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางสาวเกษสิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ นางมัลลิกา เกษกุล และแพทย์หญิงสุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ที่ประชุมได้รายงานแนวทางการปฏิบัติในการรับเด็กบุญธรรมของคนไทย ทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สถานที่ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และแนวทางปฏิบัติในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของคนไทย กรณี ขอรับเด็กที่มีบิดา มารดาให้ความยินยอม ก่อนพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีประเด็นพิจารณา 10 ครอบครัว ดังนี้
กรณี พิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ได้รับอนุมัติคุณสมบัติ และให้ “ยกเว้นการทดลองเลี้ยงดู” จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งต้องเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
กรณีที่ 2 พิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ได้รับอนุมัติคุณสมบัติ และให้ “ทดลองเลี้ยงดู” จำนวน 7 ครอบครัว ซึ่งต้องเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมาย/หลักเกณฑ์ และศักยภาพสามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตลอดจนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ความผิดทางจิตวิทยาของผู้ขอรับเด็ก พฤติกรรมการใช้สารเสพติดต่าง ๆ และสมาชิกในครอบครัว และเยี่ยมเยียนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2