พิธีและมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และมีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 1. พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์,เจ้าอาวาสวัดจำปา : สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
 2. นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ : สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 3. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม : สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 4. นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ : สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 5. นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อ.ภูสิงห์ : สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. นางอุไรพร สีหะวงษ์ (แม่นกน้อย) เจ้าของวงเสียงอีสาน : สาขาศิลปะการแสดง
 7. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ : สาขาส่งเสริมกิจการพระศาสนา
 8. นางสาวชนาภัค มุลกะกุล : สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 9. นางสาววันวิสาข์ นัยเนตร : สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
  โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้เข้ารับโล่รางวัล แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2