ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนา ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาลำน้ำคูคลอง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนา ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาลำน้ำคูคลอง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้มีความเห็น รายงานข้อมูลและพิจารณาในเรื่องสำคัญ ได้แก่ แนวทางการดำเนินงาน และการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของลำห้วยสำราญ รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำห้วยสำราญ พิจารณาขับเคลื่อนและพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาลำน้ำคูคลอง เพื่อสืบสาน รักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งแผนการดำเนินการเป็น

  1. แผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น การเสนอกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
  2. แผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว เช่น แผนงานโครงการกิจกรรมของส่วนราชการหน่วยงาน
    โดยมีรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนเรือนจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนโยธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายสถานีรถไฟจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ และผู้แทนภาคประชาชนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2