ประชุมหารือเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน และนางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
• กรณีร้องเรียนว่าจังหวัดศรีสะเกษไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการขอเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
• กรณีร้องเรียนว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ดำเนินการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวน ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณโดยรอบวัดสว่างวารีรัตนาราม รวมทั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้มีการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยผู้แทนหน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษที่รับผิดชอบงาน กรณีถูกผู้ร้องเรียนแต่ละกรณี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละกรณีต่อคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย นางรวงทิพย์ วิเชยละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, นายอดุลย์ หมื่นลึก นายอำเภอน้ำเกลี้ยง, นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด, นายจีรศักดิ์ ทองเพิ่ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, นายคำภีร์ ผู้มีสัตย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 7 อุบลราชธานี, นางสาวพิชาพา กันไชยชาติ เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัด, นายกัญยา หอมวิจิต เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา, นายยศภัทร สีบุญ ปลัดอำเภอขุนหาญ แทนนายอำเภอขุนหาญ, นายบัญชร อ่อนศรี หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำเกลี้ยง, นายทัศวัฒน์ กัณหา เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ, นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนหาญ และทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานในการชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลในการตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนที่ผ่านมา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2