พิธีเปิด-ปิด โครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด-ปิด โครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ระดับความรุนแรงลดลงโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการพัฒนาศักยภาพติดตาม ดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดใช้หลักการบำบัดรักษาในชุมชนและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ศป.ปส.อ จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอกันทรลักษ์ จำนวนทั้งหมด 80 คน
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนเรือนจำจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอโนนคูณ แรงงานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และหัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร่วมดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2