เปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจรับรู้การพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2564 – 2565
การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อ 1) พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นให้โดดเด่นในรูปแบบของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้ ของประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล มีเสน่ห์ที่เป็นอัตตลักษณ์ 2) ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้ง Ofline Online เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน 3) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านผ้าทอ ผสมผสานนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio – Circular – Green Economy : BCG) ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้สนใจทั่วไป
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิจติพงษ์ กระชาชิต ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกระแสใหม่ในรูปแบบ BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่” และนายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานทุกคน ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมวันนี้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2