ประชุมคณะทำงานบูรณาการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์หอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์หอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ : หอมแดง ปี 2565/66 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ทันสถานการณ์การผลิต ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถกำหนดวงรอบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การแปรรูปและการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ/ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2