ประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ นำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการมอบแนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการในจังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นดังนี้
– การดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
– การจัดกิจกรรมของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดศรีสะเกษ
– การให้ความช่วยเหลือประชาชนในระบบ ThaiQM ระดับอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ
– การสั่งจองวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
– โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2565
– เตรียมการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– กำหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกันยายน วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ บ้านสนวน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
– การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ.2565 ในจังหวัดศรีสะเกษ
– การประชาคมจัดทำผังเมือง
– โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และยากจน มอบเงินให้อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2