ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณา กรณีผู้เสียหาย จำนวน 18 ราย และกรณีจำเลย จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย ดังนี้

 1. กรณีผู้เสียหาย จำนวน 18 ราย
  1.1 พิจารณาให้ยกคำขอ 2 ราย
  1.2 พิจารณาให้งดจ่าย 3 ราย
  1.3 พิจารณาให้จ่าย 13 ราย
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 941,160 บาท
 2. กรณีจำเลย จำนวน 1 ราย
  พิจารณาให้ยกคำขอ 1 ราย
  เป็นไปตามพระบัญญัติค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2544
  โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนประธานสภาทนายความจังหวัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันประชุมพิจารณาดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุติธรรมธำรงสุขสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2