ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565 โดยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษได้พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย สรุปผลการพิจารณา ดังนี้ กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 9 ราย
– อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 7 ราย
– ไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย
ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนประธานสภาทนายความจังหวัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯร่วมกันประชุมพิจารณาดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุติธรรมธำรงสุขสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2