ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อาทิ อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนคณะกรรมการป่าไม้ชุมชนในจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ประชุมได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา อาทิ
– การขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนตูมถาวร ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
– แนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครคิต) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรองผลการประเมินประมาณการลดก๊าซเรือนกระจก และขั้นตอนการขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกของป่าชุมชน
– การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทบทวนแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องเป็นตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบด้วย
นอกจากนี้ได้ร่วมพิจารณาการอนุมัติแผนการจัดการป่าชุมชนและให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน จำนวน 20 ป่าชุมชน โดยมีข้อระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ชุมชน ว่าด้วยการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน, การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กำกับการดำเนินงานตามแผนการจัดการป่าชุมชน : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน ทั้ง 20 ป่าชุมชน ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนจากสมาชิกป่าชุมชนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกป่าชุมชนให้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน : ที่ประชุมเห็นชอบตามรายชื่อฯ ที่เสนอ เน้นควรส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันบริหารจัดการ ดูแล รักษา การอนุรักษ์ป่าชุมชนด้วยภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2