ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.50 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งผ่านการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอ ข้อวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด สามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมาธิการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2