เปิดกิจกรรมสัมมนา (Business Forum)และจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา (Business Forum)และจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเชียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน/SMEs/OTOP/Bizclub/สินค้ามาตรฐานส่งออก ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกในประเทศ ผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว และสาธารณรัฐกัมพูชา
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการจาก สปป.ลาวและสาธารณรัฐกัมพูชา ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดและสัมมนา ณ ห้องทับทิม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2