ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่ อำเภออุทุมพรพิสัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยเลขานุการคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษที่รับผิดชอบในแต่ละมิติ อาทิ นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงษ์ รักษาราชการราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, นายวรพนธ์ เนินงาม ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด, นางสาวภิญญาพัชญ์ พรหมทา ผู้แทนสำนักงานจังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พัฒนการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ กศน.อำเภอ ปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงาน รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
โดยรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภออุทุมพรพิสัย (ศจพ.อ.) ในทุกมิติ ตามกรอบแนวทาง “คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ” ของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และทีมพี่เลี้ยงที่ดำเนินการอย่างจริงจัง ชี้เป้า เข้าถึงพัฒนาทุกเป้าหมายแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกระดับ ท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้อำเภออุทุมพรพิสัย ได้จัดตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย มาตั้งแต่ปี 2563 ด้วยการสมทบทุนทอดผ้าป่าสมทบกองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัย (1 หมู่บ้าน 1 องค์กร ผ้าป่า 1 ต้น ปันสุขคลายทุกข์คนอุทุมพรฯ) ขยายผลสู่การอบรมพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในการเรียนรู้ กิจกรรมโคก หนอง นา เพื่อนำไปปฏิบัติในครัวเรือน ให้มีความมั่นคงทางอาหารให้พออยู่ พอกิน ลดรายจ่าย และสามารถสร้างรายได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้น
ทั้งนี้ทีมเลขานุการคณะทำงานฯ ได้สอบถามและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.อ.) เพิ่มเติม ทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือน จำนวน 1 ครัวเรือน ดังนี้ นางสาวสายฝน สุทธสนธิ์ อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 7 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย อาศัยอยู่กับบุตร 1 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่พักอาศัยไม่มั่นคง ลักษณะอยู่เป็นเพิงไม้ บนพื้นที่ต่ำน้ำท่วมขัง ห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม ไม่มีประตู ไม่ถูกสุขลักษณะ กอปรกับปัญหาสุขภาพมีโรคประจำตัว มีภาวะความจำสั้น สื่อสารไม่เข้าใจ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านประกอบอาชีพต่าง ๆ
ซึ่งได้สอบถามสภาพปัญหาความเป็นอยู่ รายได้ และสุขภาพของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อหาทางช่วยเหลือ/เยียวยามอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเบื้องต้น และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมตรวจสุขภาพ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ท้ายสุด นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเน้นย้ำข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย ในห้วงลำดับต่อไปเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันครัวเรือนเปราะบางเข้าสู่ห่วงโซ่คุณภาพให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ย้ำ “ทุกคนมีศักยภาพ พัฒนาได้”

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2