ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) จังหวัดศรีสะเกษ โดยประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ ทั้ง 5 มิติ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ มิติการเข้าถึงภาครัฐ และเป็นประธานมอบบ้านให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ.) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บ้าน นางสาวเขียน อุ่นอบ หมู่ที่ 6 ตำบลอีเซ และ บ้าน นายบุญทัน ศรศรี หมู่ที่ 12 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2