แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมการแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ บ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะส้มโอซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเมืองจันทร์ โดยมีพื้นที่ปลูกในพื้นที่จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลตาโกน ตำบลเมืองจันทร์ และตำบลหนองใหญ่ ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ตำบลตาโกน ซึ่งนิยมปลูกจำนวน 6 สายพันธุ์ ดังนี้
1. พันธุ์ขาวแตงกวา
2. พันธุ์ทองดี
3. พันธุ์ขาวใหญ่
4. พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
5. พันธุ์ทับทิมสยาม
6. พันธุ์แดงเวียดนาม
ส้มโอเมืองจันทร์จะให้ผลผลิตแบ่งออกเป็น 3 รุ่น โดยในรุ่นแรกระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ รุ่นที่สองระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม และรุ่นที่สามระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม โดยมีผลผลิตอยู่ระหว่าง 3,000 – 6,000 กิโลกรัม/ไร่
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน สวท.ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ขนส่งจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. อพปร. และสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรม ณ สวนส้มโอนวลจันทร์ บ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2