ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

 1. ผลการตรวจสอบแปลงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากกรก่อสร้างโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน จัดกลุ่มรายชื่อราษฎร ดังนี้
  1.1 กลุ่มเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานไม่เกิน 5 ไร่ จำนวน 162 ราย
  1.2 กลุ่มเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานเกินกว่า 5 ไร่ ถึง 10 ไร่ จำนวน 64 ราย
  1.3 กลุ่มเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป จำนวน 27 ราย
  1.4 ที่ดินถูกเขตชลประทานบางส่วน จำนวน 7 ราย
 2. ผลการตรวจสอบแปลงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่สร้างโครงการฝ่ายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสมาพันธ์เกษตรอีสาน จัดกลุ่มรายชื่อราษฎร ดังนี้
  2.1 กลุ่มเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานไม่เกิน 5 ไร่ จำนวน 172 ราย
  2.2 กลุ่มเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานเกินกว่า 5 ไร่ ถึง 10 ไร่ จำนวน 55 ราย
  2.3 กลุ่มเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป จำนวน 10 ราย
  2.1 ที่ดินถูกเขตชลประทานบางส่วน จำนวน 4 ราย
  การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ผู้แทน อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2