ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือน กรกฎาคม 2565
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ (GPP)
3. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อโซเชียลและสื่อออนไลน์ (PR Social Media)
4. โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รอบที่ 2)
5. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 5/2561
6. การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด
7. มาตรการ “SME ปัง ได้ตังค์คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านระบบ BDS
8. การต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจด้วย SME Connext
9. ผลการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10. ความร่วมมือโครงการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ CEA.
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2