เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 252 นายเมาะ ผลาผล อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 45 บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกสูง สภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงปลอดภัย สังกะสีผุพัง ไม่สามารถกันลมและฝนได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นผู้พิการทางความเคลื่อนไหว(พิการครึ่งซีก) ได้รับเบี้ยผู้พิการ เดือนละ 800 บาท และเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท รวมรายรับเดือนละ 1,300 บาท อาศัยอยู่กับภรรยา ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักพุทธพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด อำเภอภูสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี พระอาจารย์มนตรีนราธิโป เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ในมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ คลังจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด จ่าจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 45 บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2