พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย จัดทำศูนย์เรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในด้านทักษะและอาชีพตามความเหมาะสม
2. เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ ได้นำไปขยายผลในการพัฒนาอย่างแพร่หลายต่อไป
3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน
4. เพื่อจะได้มีทักษะและมีใจรักงานในด้านอาชีพ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 21 นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นายอำเภอภูสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซรสะโบว ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2