พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ ทั้งยังเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
กิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีกล่าวถวายราชสดุดีและปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบันหลักของชาติ
– มอบชุดยาพระราชทาน แก่ประชาชน จำนวน 50 ชุด
– มอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 50 ถุง
– มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 80 ถุง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 20 ถุง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส
– มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุจำนวน 10 อัน
– เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และบูธจัดแสดงนิทรรศการ การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนในพื้นที่

  • ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของอำเภอภูสิงห์ จำนวน 7 กองร้อย 30 หมวด รวมทั้งสิ้น 250 นาย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
  • การจัดนิทรรศการและให้บริการของส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่
    จากนั้นออกเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 3 ราย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สาธารณสุข โรงพยาบาล
    ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และมอบหมายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการให้การช่วยเหลือตามสมควร มี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ร่วมในพิธีฯ
    โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอภูสิงห์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน อส. อสม. ชรบ. อปพร. คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2