ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสัมคม พ.ศ.2553 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2