เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 249 นางแพง นาโนน อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 3 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสี ผนังบ้านเป็นไม้เก่าผุพัง พื้นเป็นพื้นดินทั้งหมด สังกะสีมีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 3,300 บาท รวมทั้งสิ้น 53,300 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 253 นางล้วน ดวงธนู อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 57 บ้านขอนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสีผุพัง พื้นบ้านเป็นดิน ห้องสุขาไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 2,200 บาท
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 28,000 บาท รวมทั้งสิ้น 53,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอปรางค์กู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยทั้ง 2 ครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPMAP ด้วย
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ นายอำเภอปรางค์กู่ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอปรางค์กู่ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านโนนกลาง ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ และบ้านขอนแต้ ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2