ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

 1. การขอรับการจัดที่ดินที่เป็นกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 2. การขอรับการจัดที่ดินที่เป็นกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 3. การพิจารณาเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 4. การขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆในเขตปฏิรูปที่ดิน
 5. การไม่ประสงค์นำที่สาธารณะประโยชน์มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
  เพื่อเกษตรกรรม
 6. ขอทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอ
  จังหวัดศรีสะเกษ
  การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
  โดยมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ/ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนภาคเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2