ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ท.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ท.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 8/2565 มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

 1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ
 2. การพิจารณาการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล
 3. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ของเทศบาล
 4. การพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
 5. การขอความเห็นชอบการให้โอน – รับโอนพนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น
 6. การย้ายและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการกรณีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
 7. การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พนักงานครูเทศบาล เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
 8. การขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (รอบเดือนตุลาคม 2563)
 9. การมอบหมายกรรมการใน ก.ท.จ.ศรีสะเกษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
 10. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565
  การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
  โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2