ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 สิงหาคท 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
•ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน (ฉบับที่ 2) รวมถึงได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมติที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส. : P-Move) ของรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
•สำหรับประเด็นพิจารณา เรื่อง ผลการดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2561 ตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร ท้องที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ : ที่ประชุมฯ มีความเห็นให้เพิ่มเติมรายละเอียดของทายาทผู้ถือครองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอ เพื่อพิจารณารับรองครั้งต่อไป
ร่างคำสั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้ยากไร้ และไร้ที่ทำกิน ตามคำสั่ง คสช. 66/2557 ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส. P:-Move) เสนอ กรณี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ท้องที่บ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม และ บ้านห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ใช้ภาพถ่ายทาง อากาศ ปี 2545-2557 บริเวณที่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี : ที่ประชุมฯ มีความเห็นรับรองพิจารณาเห็นชอบคำสั่ง โดยให้เพิ่มเติมรายชื่อตำแหน่งของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมทุกภาคส่วน สำหรับการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่บ้านเขาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ : ที่ประชุมฯ มีความเห็นควรให้ทางสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กำหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือแนวทางการทำประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องก่อน จึงสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ทำเลเลี้ยงป่ายางชุมภูมิตำรวจสาธารณประโยชน์ (แปลง 2) : ที่ประชุมฯ เห็นควรรวบรวมข้อมูลเสนอกรมที่ดิน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2