ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่ อำเภอห้วยทับทัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน
พร้อมด้วยเลขานุการคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษที่รับผิดชอบในแต่ละมิติ อาทิ นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงษ์ รักษาราชการราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, นางอำพันธ์ สายสิน ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, นายวรพนธ์ เนินงาม ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด, นางสาวภิญญาพัชญ์ พรหมทา ผู้แทนสำนักงานจังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดย จ่าเอก อิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน พัฒนการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ กศน.อำเภอ ปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงาน รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
โดยรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอปรางค์กู่ (ศจพ.อ.) ในทุกมิติ ตามกรอบแนวทาง “คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ” ของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และทีมพี่เลี้ยง ที่ดำเนินการอย่างจริงจัง ชี้เป้า เข้าถึงพัฒนาทุกเป้าหมายแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกระดับ ท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โคก ผัก ผ้า บูรณาการงานแก้จน พัฒนาชีวิตคนห้วยทับทัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ทีมเลขานุการคณะทำงานฯ ได้สอบถามและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.อ.) เพิ่มเติม ทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
• นางมณีวรรณ บุญรักษา อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 10 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน อาศัยอยู่กับบุตร 1 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่พักอาศัยไม่มั่นคง ผนังกันบ้านด้วยสังกะสี พื้นบ้านไม่ได้เทปูน เป็นพื้นดิน ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ มีปัญหาน้ำทวมขัง กอปรกับครัวเรือนมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพและที่ทำกินเป็นของตนเอง
• นางแพงศรี จารัตน์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 10 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน อาศัยอยู่กับหลาน 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมและอนุบาล ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่พักอาศัยไม่มั่นคง ผนังบ้านด้านข้างพังทลาย ใช้เต้นท์ผ้าใบในการกั้นแดด กั้นฝน พื้นบ้านไม่ได้เทปูน เป็นพื้นดิน ไม่กั้นห้องเป็นสัดส่วน ไม่มีห้องน้ำ กอปรกับครัวเรือนมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพและที่ทำกินเป็นของตนเอง
ซึ่งได้สอบถามสภาพปัญหาความเป็นอยู่ รายได้ และสุขภาพของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อหาทางช่วยเหลือ/เยียวยามอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเบื้องต้น และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมตรวจสุขภาพ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน
ท้ายสุด นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเน้นย้ำข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย ในห้วงลำดับต่อไปเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันครัวเรือนเปราะบางเข้าสู่ห่วงโซ่คุณภาพให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ย้ำ “ทุกคนมีศักยภาพ พัฒนาได้”

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2