ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่ อำเภอปรางค์กู่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่
พร้อมด้วยเลขานุการคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษที่รับผิดชอบในแต่ละมิติ อาทิ นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงษ์ รักษาราชการราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, นางอำพันธ์ สายสิน ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, นายวรพนธ์ เนินงาม ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด, นางสาวภิญญาพัชญ์ พรหมทา ผู้แทนสำนักงานจังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดย นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ พัฒนการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทน กศน.อำเภอ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
โดยรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอปรางค์กู่ (ศจพ.อ.) ในทุกมิติ ตามกรอบแนวทาง “คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ” ของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และทีมพี่เลี้ยง ที่ดำเนินการอย่างจริงจัง ชี้เป้า เข้าถึงพัฒนาทุกเป้าหมายแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกระดับ ท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
• นางล้วน ดวงธนู อายุ 72 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 6 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ เป็นครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง และมีฐานะยากจน กอปรกับสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอยู่ระหว่างการศึกษา 1 ราย มีลูกชายเป็นวัยแรงงานทำงานรับจ้างเพียงคนเดียว ส่วนลูกสะใภ้สุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้
• นางปิ่น สีดำ อายุ 72 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 15 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ เป็นครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง และมีฐานะยากจน ครัวเรือนมีสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 1 ราย และหลานซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา 3 ราย
ซึ่งได้สอบถามสภาพปัญหาความเป็นอยู่ รายได้ และสุขภาพของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อหาทางช่วยเหลือ/เยียวยามอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเบื้องต้น และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมตรวจสุขภาพ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ท้ายสุด นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเน้นย้ำข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย ในห้วงลำดับต่อไปเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันครัวเรือนเปราะบางเข้าสู่ห่วงโซ่คุณภาพให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ย้ำ “ทุกคนมีศักยภาพ พัฒนาได้”

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2