ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการและการรับรองข้อมูลการเก็บสต็อก ขณะนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 ราย ที่ยื่นความประสงค์ขอเก็บสต็อกตามโครงการฯ ได้ครบกำหนดชำระและได้มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ยื่นคำขอรับเงินชดเชยตามโครงการฯ (แบบ ธค.๑)ต่อคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ รวมเป็นเงินที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ยทั้งสิ้น 2,103,337 บาท
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนธนาคารกรุงไทยสาขาศรีสะเกษ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2