ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) จังหวัดศรีสะเกษ โดยประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ ทั้ง 5 มิติ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ มิติการเข้าถึงภาครัฐ ณ ห้องประชุมอำเภอยางชุมน้อย โดยอำเภอยางชุมน้อยมีครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน จำนวน 1,093 ครัวเรือน จากครัวเรือนในอำเภอทั้งหมด 7,170 ครัวเรือน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ราย นายอำพร อัคจันทร์ และนายสุชาติ เรืองสมบัติ ณ บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2