ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานกรรมการ นายสกฤษฎ์ นาควารินทร์ รองประธานกรรมการ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ รองประธานกรรมการ นางอรพิน ภูนาสิง กรรมการผู้จัดการ รวมถึงนางวิภาวรรณ สีหะวงษ์, นายจักกฤษณ์ ถาวร, นายวินัย สุระชาติ และนายไพฑูรย์ ฝางคำ กรรมการ พร้อมด้วยนายคำผอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
การประชุมฯ วันนี้ ได้รายงานการผลประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไก และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงผลการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดที่ผ่านมา ได้แก่ ครั้งที่ 1 วิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ, ครั้งที่ 2 กลุ่มทอผ้าไหมพัฒนาสตรีบ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์, ครั้งที่ 3 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบกใต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ และ ครั้งที่ 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตลอดจนนำเสนอข้อมูลความร่วมมือระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่เป็นคนกลางขายสินค้าทางการเกษตร เกี่ยวกับผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หัวหอม กระเทียม พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ทั้งหมด 86 ราย โดยได้หารือกระบวนการซื้อขาย อาทิ การกำหนดราคาขาย ส่วนต่างน้ำหนัก สัญญาซื้อขาย ระบบจัดส่งสินค้า และควบคุมปริมาณ/คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงกับ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด
ส่วนการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้า ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้สำรวจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าไหม/ผ้าทอพื้นเมืองรายย่อย ระดับ 1-3 ดาว ที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องของการตลาด เน้นกลุ่มที่ยังไม่มีลูกค้า/ตลาด หรือราคาที่กลุ่มตลาดล่างถึงกลางสามารถจับต้องได้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2