ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 – 23.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการนำเสนอผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด จาก 18 อำเภอ คือ อำเภอปรางค์กู่ ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมกันกับอีก 8 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ อำเภอปรางค์กู่ได้เสนอ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวคิด 3 สร้างสู่ความสุขชุมชน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร”
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4. การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด นายอำเภอปรางค์กู่ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอปรางค์กู่ รวม 100 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2