ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ (โคเนื้อ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ (โคเนื้อ) ในกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนคนปลูกข้าวหอมมะลิ(โคเนื้อ หมู่ 5) ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน มีนายนภาสิทธ์ สระทอง เป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกจำนวน 57 ครัวเรือน แม่พันธุ์ 450 ตัว โคขุน 120 ตัว จำหน่ายโค 6 ตัว/เดือน มูลค่าในรอบ 1 ปี 4,100,000 บาท(เฉลี่ย 60,000 บาท/ตัว) โดยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคขุนดอกลำดวน พันธุ์ชาร์โลเลส์, แองกัส
ในการบริหารจัดการอาหารสัตว์ ใช้กากมันยีสต์ มีกำลังการผลิต 1,200 ถัง/ต่อปี และฟางอัดก้อน มีกำลังการผลิต 10,000 ฟ่อนต่อปี อีกทั้งส่งเสริมให้ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ มีปริมาณมูลโค 2,800 ตัน/ปี
จังหวัดศรีสะเกษ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค การให้ความรู้ การพัฒนาการเลี้ยงโค และการสร้างแบรนด์การตลาด เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอห้วยทับทัน ปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนปลูกข้าวหอมมะลิ(โคเนื้อ หมู่ 5 ต.ปราสาท) กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อภูเงิน/เมืองจันทร์/หนองหิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตาม ณ วิสาหกิจชุมชนคนปลูกข้าวหอมมะลิ(โคเนื้อ หมู่ 5) ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2