ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย นางจารุวรรณ คล่องตา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
การประชุมครั้งนี้เลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้นำเสนอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้
▫️ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
▫️การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 โดยจัดสรรให้ 3 อำเภอที่เสนอโครงการของสมาชิกกองทุนฯ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขจัดความยากจรและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.) ได้แก่ อำเภอห้วยทับทัน ไพรบึง และโนนคูน
▫️รายงานสถานะการดำเนินคดี กรณีหนี้เกินกำหนดชำระแยกการดำเนินคดีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบันดำเนินคดีทั้งหมด 7 คดี เป็นคดีอาญา 6 คดี และคดีแพ่ง 1 คดี อยู่ระหว่างดำเนินคดี 4 คดี และสิ่นสุดการดำเนินคดี 3 คดี
▫️ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนประเด็นพิจารณาที่คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา มีดังนี้
▪️ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) จำนวน 4 โครงการ : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเสนอ ทั้งหมด 4 โครงการ สามารถชำระเป็นรายงวด 12 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาการผ่อนชำระของลูกหนี้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
▪️ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดหรืองดดอกเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของโครงการเลี้ยงโคขุน ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ เลขที่สัญญา 22332559966 โดย นางอภัสรา เจียมพงษ์ ผู้กู้หลักมีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานขึ้นตา ส่งผลต่อการมองเห็นไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งทางบิดามารดาของผู้กู้จึงขอชำระเงินต้นค้างชำระแต่เพียงครั้งเดียว จำนวน 24,990 บาท โดยจะของดดอกเบี้ย 5,403 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอให้ชำระเงินต้นค้างชำระ และงดดอกเบี้ย
▪️การดำเนินคดีของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย คือกรณีของนางวิสุดา ตราวนิชกุล โครงการเลี้ยงสุกร และกรณีนางหมอม บัวไขย โครงการเลี้ยงสุกร อำเภอเมืองจันทร์ : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติดำเนินคดีตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเสนอมาทั้ง 2 ราย
▪️ยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ โครงการเลี้ยงหมู อำเภอวังหิน เลขที่สัญญา 22332556356 : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติยกเลิกสัญญาค้ำประกันตามที่ผู้ค้ำประกัน 4 รายร้องขอเสนอมา
สุดท้ายที่ประชุมฯ ได้เสนอให้มีการดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน เป็นเอกสารรายงานเชิงวิชาการ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อต่อยอดการพัฒนาใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในการขับเคลื่อนหรือดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2