เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 258 นายวีระศักดิ์ นามวงษ์ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย
สภาพปัญหา : ครอบครัวมีฐานะยากจนความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นครัวเรือนผู้พิการอาศัยลำพังคนเดียว มีญาติช่วยกันดูแลเดินทางไปไหนมาไหนเองได้ด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ได้รับเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมจากอำเภอยางชุมน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานในพื้นที่และวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รวมงบประมาณทัังสิ้นเป็นจำนวน 74,980 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2