มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 242 นางสาวไล นัยทอง อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 126 บ้านตาเส็ด หมู่ที่ 6 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ทรุดโทรม ไม่มั่นคงปลอดภัย ไม่สามารถกันลมและฝนได้ มีหลานสาวเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่เพียบพอต่อการดำรงชีพ
ได้รับเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมจากกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ จำนวน 9,060 บาท รวมทั้งสิ้น 34,060 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ดินจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด อำเภอขุนหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาขุนหาญ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนหาญ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 126 บ้านตาเส็ด หมู่ที่ 6 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2