ประชุมการติดตามและลงพื้นที่การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการติดตามและลงพื้นที่การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่อำเภอพยุห์ เพื่อติตตามการขับเคลื่อนงานในห้วงระยะที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เชื่อมกันทุกมิติ ทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบาลของรัฐบาล บูรณาการแผนงาน จัดทำเมนูการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย พร้อมกับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้ด้วย
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอพยุห์ พัฒนาการอำเภอพยุห์ ผู้แทน รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2