พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน(ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน(ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้โทษเข้ารับการอบรมจำนวน 38 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน โดยมีวิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2