ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการฯ ที่ร่วมประชุมวันนี้ อาทิ นายมนัสวี เปาอินทร์ อัยการจังหวัด นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดผู้รับผิดชอบงาน ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและรับรององค์กรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ สุดท้ายการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนที่ยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) ชมรมผู้สูงอายุตำบลดู่ อำเภอราษีไศล 2) ชมรมกีฬาวู้ดบอลผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 3) ชมรมผู้สูงอายุตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน 4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ 5) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ 6) ชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ 7) ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ และ 8) สวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. กันทรลักษ์
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารับรององค์กรภาคเอกชนที่ยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามคุณสมบัติกรอบหลักเกณฑ์ และข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กร เพื่อขอรับเงินสนับสนุนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับรองทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดู่ อำเภอราษีไศล, ชมรมกีฬาวู้ดบอลผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์, ชมรมผู้สูงอายุตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2