พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เรื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้และอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัย
– มอบผ้าห่มของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 ชุด
– ตรวจวัดสายตาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน
– เยี่ยมชมนิทรรศการและบริการของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
โดยมี นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) นายบุญส่ง ไตรภูธร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกิจการพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ นางมัลลิกา เกษกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ผู้ปกครองท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2