ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ 22 อำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ของ 22 อำเภอ และภาพรวมระดับจังหวัด และนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ให้รับทราบ และร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน รับรอง ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์
ที่ประชุมฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้นำเสนอ

  1. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 เป้าหมายการจัดเก็บฯ ไม่น้อยกว่า 275,129 ครัวเรือน และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
  2. รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษมี อาทิ จำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 277,276 ครัวเรือน, รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี รายได้เฉลี่ย 64,995 บาทต่อคนต่อปี , อำเภอที่มีรายได้สูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ อันดับ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ อันดับ 2 อำเภอยางชุมน้อย และ อันดับ 3 อำเภอภูสิงห์ และอำเภอที่มีรายจ่ายสูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ อันดับ 1 อำเภอยางชุมน้อย อันดับ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอันดับ 3 อำเภอเมืองจันทร์ สุดท้ายคือ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด จังหวัดศรีสะเกษ ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 29 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ร้อยละสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 2) ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 3) คนในครัวเรือนมีการออมเงิน
    ซึ่งที่คณะทำงานบริหารฯ ได้ซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ พร้อมมีมติรับรองผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ชี้สถานะหรือเป้าหมาย และพัฒนาประเทศของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2