วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 คณะกรรมการฯ ที่ร่วมประชุมวันนี้ อาทิ รองศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด และนางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกคน
ที่ประชุมได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 จังหวัดศรีสะเกษ โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำนวน 2 คน
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ (25 คะแนน), ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (25คะแนน), ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ (30 คะแนน), การเป็นตัวอย่างที่ดี (20 คะแนน) รวมทั้งหมด 100 คะแนน ซึ่งมีผู้เสนอชื่อ ทั้งหมด 11 ราย ผ่านคุณสมบัติ 5 ราย ที่เหลือ 6 ราย อายุเกินกว่าคุณสมบัติกำหนด โดยได้ยึดหลักผลงานที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีการสร้างเครือข่ายขยายผลชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2