ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ (โคเนื้อ)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ (โคเนื้อ) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์โคเนื้อจังหวัดศรีสะเกษ และข้อมูลความหนาแน่นของจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อรายอำเภอ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในโคเนื้อ
3. BCG อุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร “Sisaket King of Cows”
4. การดำเนินงานโครงการฯ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง
5. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
6. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านโคเนื้อ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ นักเรียน นักศึกษา
7. การสร้างมาตรฐานการแปรรูปโคเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ส่งเสริมภาคเอกชนในการก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์
8. การส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื้อโคคุณภาพสู่ผู้บริโภคทุกระดับ
9. การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM และการรับรองมาตรฐาน GMP ในโรงฆ่าสัตว์
10. การลดต้นทุนการผลิตในอาหารสัตว์
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธาน ศพก.จังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2