ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่อำเภอภูสิงห์
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน มี ศจพ.จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ที่ประชุมเพื่อติตตามการขับเคลื่อนงานในห้วงระยะที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เชื่อมกันทุกมิติ ทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบาลของรัฐบาล บูรณาการแผนงาน จัดทำเมนูการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ได้เน้นย้ำการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ประธานในการประชุมได้ให้แนวทางการดำเนินงานในส่วนทั้ง 5 มิติ โดยมี ศจพ.อ.ภูสิงห์ นำโดยนายอำเภอภูสิงห์ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ราย พร้อมกับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้ด้วย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2