ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อปรับปรุงข้อมูลและจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด) และกรมการปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอ) โดยโครงการฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 นี้
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ 22 อำเภอ โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาศรีสะเกษ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2