ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆราวาสโดยมี พระเทพวรมุนี ประธาน คกก.ประจำหนตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดศรีสะเกษ” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2565 ณ วัดเกียรติแก้วสามัคคี หมู่ 2 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2