ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปยังศูนย์ EOC อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การจัดทำโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร สถานที่ ข้อมูล ทรัพยากร ในการฝึกซ้อม
3. การกำหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม การกำหนดบทบาทภารกิจหน่วยงาน กลไกความร่วมมือต่างๆ
4. การเตรียมความพร้อมในการประสานงานและการสื่อสารของศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
5. การนำเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ แผนที่ดาวเทียม วงจรปิดตรวจระดับน้ำ เส้นทางน้ำ มาปรับใช้ในการซ้อม
6. การรับมือกับเหตุแทรกซ้อนต่างๆนอกเหนือจากอุทกภัย
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1 และ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2