ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 คณะทำงานฯ ที่ร่วมประชุมวันนี้ คุณแม่มาลัย อุกฤษฏ์สิริ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด นายเกษม สืบเสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนนายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ผู้บริหารโรงแรมแกลอรี่ ดีไซน์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บริหารบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ และรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกคน
ที่ประชุมได้รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ที่ผ่านมา และกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย แจ้งรายงานต่อสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์
ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ และให้ความเห็นเสนอแนะรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการ อาทิ รูปแบบการจัดกิจกรรม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของแจกเพิ่มเติมแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหาร, เงินสงเคราะห์, ทุนการศึกษา, ถุงยังชีพ ฯลฯ รวมถึงการสนับสนุนและบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยฯ ปี 2565 ของภาครัฐและภาคเอกชน
มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างกำหนดการตามที่เลขานุการคณะทำงานฯ เสนอเบื้องต้น โดยเสนอแนะให้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม ประเภท/จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งของเพิ่มเติม ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2