ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2